Category Archives: Iz zakona

Vodič kroz zakon i ostalo – U pravu si!

Evo jednog veoma korisnog sajta sa važećim zakonima i pravilnicima vezanim za porodicu, državu, putovanja, novac, kuću, socijalnu zaštitu, posao, preduzetništvo, komunikaciju, medije, bezbednost.  Sajt – U pravu si!   je praktični pravni vodič čiji je cilj da čak i onima koje se ne bave pravom u Srbiji – obezbedi sveobuhvatni uvid u važeću zakonsku (i etičku) regulativu od značaja za posao kojim se bave. Posetite ga i posavetujte se – naravno besplatno.

U pravu si

Šifarnik radnih mesta

U „Sl. glasniku RS“, broj 12/2016 objavljena je Uredba o šifarniku radnih mesta koja se primenjuje od 1. marta 2016. god.

Ovom uredbom utvrđuju se šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Read the rest of this entry

Usvojen novi Zakon o javnom redu i miru i Zakon o javnom okupljanju

Skupština Srbije usvojila je novi Zakon o javnom redu i miru, koji kažnjava, pored ostalog, prosjačenje, tumačenje snova, prostituciju i paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje, ukoliko se time narušava javni red ili mir ili stvara uznemirenje građana.

Usvojenim zakonom je predviđeno da se građanin koji prosjačenjem ugrožava spokojstvo građana ili narušava javni red i mir kazni novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana. Organizator prosjačenja ili onaj koji za prosjačenje koristi decu ili maloletne osobe kazniće se novčanom kaznom od 50.000 od 150.000 dinara i kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Read the rest of this entry

Statut Bibliotekarskog društva Srbije

Na sajtu Bibliotekarskog društva Srbije možete pročitati Statut BDS. Statut je donet na osnovu člana 12. i čl. 78. Zakona o udruženjima (Službeni list RS, br.51/09) kao i člana 31. Statuta Bibliotekarskog društva Srbije (15. april 2005).

Statu BDS

Građanski zakonik RS – nacrt za raspravu

Gradjanski zakonik RS

Program javne rasprave o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti

 U postupku pripreme zakona kojim se vrše izmene i dopune Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 52/11), Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona a izmenama i dopunama zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti (u daljem tekstu: Nacrt zakona), koji je sastavni deo ovog programa. Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 8. do 29. decembra 2014. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, biblioteka i drugih ustanova u oblasti kulture, lokalne samouprave, izdavača, strukovnih udruženja i drugi zainteresovani učesnici.

Tekst Nacrta zakona je postavljen na sajtu Ministarstva kulture i informisanja http://kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/javne-rasprave

Nacrt zakona o

pravilnik o sistematizaciji

Zakon o visokom obrazovanju

zakon o visokom obrazovanju

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

(„Sl. glasnik RS“, br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010)
Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva (u daljem tekstu: Lista) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Read the rest of this entry

Z A K O N O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

I . Osnovne odredbe

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovljava se Poverenik za informacije od javnog značaja (u daljem tekstu: Poverenik), kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Informacija od javnog značaja

Član 2.

Informacija od javnog značaja, u smislu ovog zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Da bi se neka informacija smatrala informacijom od javnog značaja nije bitno da li je izvor informacije organ javne vlasti ili koje drugo lice, nije bitan nosač informacija (papir, traka, film, elektronski mediji i sl) na kome se nalazi dokument koji sadrži informaciju, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije, niti su bitna druga slična svojstva informacije.

Organ javne vlasti

Član 3.

Read the rest of this entry