Kultura, bibliotekarstvo, izdavaštvo, zaštita kulturnih dobara

Zakoni

 • Zakon o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09) PDF Word
 • Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 52/11) PDF
 • Zakon o obaveznom primerku publikacija („Službeni glasnik RS“ br. 52/11)PDF
 • Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi („Službeni glasnik RS“ br. 52/11)PDF
 • Zakon o izdavanju publikacija („Službeni glasnik RS“, broj 37/91; 53/93; 67/93; 48/94; 135/04; 101/05) PDF Word
 • Zakon o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, br. 71/94) PDF Word
 • Zakon o javnim službama (“Službeni glasnik RS”, br. 42/91; 71/94; 79/05)
 • Zakon o zadužbinama i fondacijama (,, Sl. Glasnik RS’’ br.88/10; 99/11) PDFWord
 • Zakon o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine („Sl. Glasnik RS ’’, br.99/09; 67/12) PDF Word
 • Zakon o javnoj svojini („Sl. Glasnik RS“ br. 72/11) PDF Word
 • Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. Glasnik RS“, br 44/01; 30/02; 34/02; 69/02; 78/02; 05/05;60/07; 54/08 ) PDF Word

 

Prava i zaštita intelektualne svojine

 • Zakon o autorskom i srodnim pravima ( «Sl. glasnik RS», br. 104/2009,99/2011 i 119/2012 od 17.12.2012. godine) PDF
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima ( «Sl. Glasnik RS «, 119/2012 od 17.12.2012. godine)
 • Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, kod nadležnih organa («Sl. glasnik RS», br. 45/2010; od 03.07.2010. godine)
 • Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela – od 1886. godine («Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori», br. 4/1986. godine)
 • Svetska (Univerzalna) konvencija o autorskom pravu – od 1952. godine («Sl. List SFRJ – Međunarodni ugovori», br.54/73; od 18.10. 1973. godine)
 • Međunarodna konvencija o zaštiti umetnika izvođača, proizvođača fonograma i ustanova za radio difuziju – Rimska konvencija, od 1961 godine («Sl. List SRJ – Međunarodni ugovori, br. 13/2002; od 20.12.2002. godine )
 • Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od neovlašćenog umnožavanja njihovih fonograma – od 1971. godine («Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori», br. 13/2002; od 20.12.2002. godine)
 • WIPO Ugovor o autorskom pravu – od 1996 godine («Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori», br. 13/2002; od 20.12.2002. godine )
 • WIPO Ugovor o interpretacijama i fonogramima – od 1996 godine («Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori», br. 13/2002)
 • Zakon o žigovima («Sl. glasnik RS», br. 104/2009 od 16. 12. 2009. godine i br. 10/2013 od 30.01.2013. godine)
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o žigovnom pravu (« Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori», br. 4/1998 od 06.03.1998. godine)

 

Podzakonski akti

Zakon o obaveznom primerku („Službeni glasnik RS “br.52/11)

 • Pravilnik o dostavljanju obaveznog primerka elektronskih publikacija depozitnim bibliotekama i njihovom korišćenju (,, Sl. Glasnik RS’’ br.98/11) PDF
 • Pravilnik o čuvanju, zaštiti i korišćenju obaveznog primerka publikacija u depozitnim bibliotekama (,,Sl. Glasnik RS ’’br.98/11) PDFZakon o bibliotečko – informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS” br.52/11)
 • Pravilnik o inventarisanju, obradi, reviziji i otpisu bibliotečko-informacione građe i izvora, kao i vođenju evidencije o bibliotečko-informacionoj građi i izvorima („Službeni glasnik RS“, br. 47/13) PDF
 • Rešenje o određivanju biblioteka koje obavljaju matične funkcije u bibliotečko-informacionoj delatnosti (Sl. glasnik RS br. 122/12) PDF
 • Rešenje o određivanju biblioteka koje obavljaju matične funkcije u bibliotečko-informacionoj delatnosti na teritoriji AP Vojvodine( ,,Službeni glasnik APV ”br.52/11) PDF
 • Pravilnik o Programu stručnih ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti, načinu njihovog polaganja i visini naknade za rad članova Komisije za polaganje stručnih ispita (Službenom glasniku RS“, br. 123/2012) PDF
 • Rešenje o obrazovanju komisije za polaganje stručnih ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti u Narodnoj biblioteci Srbije PDF
 • Odluka o visini troškova polaganja stručnih ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti PDF
 • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti javnih biblioteka (Sl. glasnik RS br. 13/13) PDF
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju u bibliotečko- informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS” br.18/13) PDF
 • Pravilnik o nacionalnim standardima za obavljanje bibliotečko-informacione delatnosti (Sl. glasnik RS br. 39/13) PDF
 • Pravilnik o bližim uslovima za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS br” 22/13) PDF
 • Stručno uputstvo za katalogizaciju u publikaciji („Službeni glasnik RS“ br.86/12 PDF
 • Uputstvo o načinu rada biblioteka sa korisnicima („Službeni glasnik RS“ br. 96/12) PDF
 • Uputstvo o načinu vršenja nadzora nad stručnim radom u bibliotekama („Službeni glasnik RS“ br.7/13 PDFZakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi („Službeni glasnik RS“ br.52/11)
 • Rešenje o određivanju biblioteka koje obavljaju poslove od opšteg interesa u zaštiti stare i retke bibliotečke građe („Sl. Glasnik RS ”br.14/13) PDF
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu korišćenja stare i retke bibliotečke građe („Službeni glasnik RS ” br.22/13) PDF
 • Pravilnik o merama tehničke zaštite stare i retke bibliotečke građe („Službeni glasnik RS ” br.22/13 PDF
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra kategorisane stare i retke bibliotečke građe („Službeni glasnik RS“ br 22/13) PDF
 • Stručno uputstvo o uslovima i načinu čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnog dobra od izuzetnog značaja „Miroslavljevog jevanđelja“ („Službeni glasnik RS“ br.51/07) Word

 

Uputstva

 Stručna uputstva NBS doneta u periodu od 2002. godine do danas

1. Stručno uputstvo za katalogizaciju u publikaciji (CIP ) (Sl. glasnik RS br. 86/12) PDF
2. Uputstva o selekciji, smeštaju, korišćenju i signiranju građe u Narodnoj biblioteci Srbije (Usvojena na Stručno-naučnom veću NBS 9. 2. 2006. godine)PDF Word
3. Stručno uputstvo o prijemu i distribuciji bibliotečke građe dobijene putem poklona (Usvojeno na Stručno-naučnom veću NBS 09. 02. 2006. godine) („Službeni glasnik RS“ br. 12/05;34/94) PDF Word
5. Uputstva o inventarisanju i obradi zaostalog fonda. Zaključci COBISS radne grupe (Verifikovana na Stručno-naučnom veću NBS 23.10.2002. godine) PDF Word
6. Uputstva za selekciju, obradu i distribuciju periodike (Usvojena na Stručno-naučnom veću NBS 15. 01. 2003. godine) PDF Word
7. Uputstva za unos inicijalnih zapisa za materijale za Posebne fondove u Sektoru za popunjavanje fondova (Usvojena na Stručno-naučnom veću NBS 22. 01. 2003. godine) PDF Word

 

Standardi

Dokumenti
NOVO: Smernice za vođenje zavičajnih fondova PDF
Izjava o međunarodnim kataloškim načelima
Verzija iz aprila 2006 (prevela Ana Savić) PDF Word

Svi postojeći prevodi ovog dokumenta

 

ARHIVA

 • Standardi za narodne biblioteke (Zajednica biblioteka br. 1-4/1987) PDFWord
 • NACRT JUS ISO 2789 – Informacije i dokumentacija: Međunarodna bibliotečka statistika – JAVNA RASPRAVA

Bibliotečkoj javnosti predočavamo NACRT jugoslovenskog standarda JUS ISO 2789, Informacije i dokumentacija – Međunarodna bibliotečka statistika, koji predstavlja prevod sa engleskog na srpski jezik trećeg izdanja standarda ISO 2789:2003, Information and documentation – Internatilonal library statistics.
Standard ISO 2789:2003 nastao je u okviru ISO (Međunarodne organizacije za standardizaciju) Tehničkog komiteta 46, Informacije i dokumentacija, čiji rad prati Komisija za informacije i dokumentaciju (KS A046) Zavoda za standardizaciju Srbije i Crne Gore. Ovaj standard izradili su (u okviru pomenute Komisije Zavoda) stručnjaci iz Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković”, Biblioteke “Milutin Bojić”, Biblioteke grada Beograda, Centra za vojnonaučnu dokumentaciju i informacije, Vojnotehničkog instituta, Naučnog instituta za veterinarstvo i Zavoda za standardizaciju.
Moli se stručna javnost da svojim komentarima pomogne u izradi definitivne verzije ovog standarda. Prema propisanoj proceduri, svaki nacrt JUS standarda mora proći kroz javnu raspravu (koja traje 60 dana) pre nego što bude predložen direktoru za donošenje i potom ga stručna komisija Zavoda za standardizaciju usvoji. Ovo je drugi put da se javna rasprava vodi elektronskim putem. Štampana verzija ovog nacrta može se dobiti na uvid u standardoteci Zavoda (Stevana Brakusa 2, Beograd). Ovaj nacrt pretrpeće brojne izmene do njegovog konačnog objavljivanja.
Zavod za standardizaciju Srbije i Crne Gore (Institution for standardization of Serbia and Montenegro, ISSM) jedina je organizacija nadležna za poslove standardizacije u Srbiji i Crnoj Gori.
Zavod je punopravni član Međunarodne organizacije za standardizaciju, ISO; Međunarodne elektrotehničke komisije, IEC; Međunarodnog IEC sistema za ispitivanje usaglašenosti i sertifikaciju električne opreme, IECEE; Međunarodne IEC šeme za sertifikaciju prema standardima za električnu opremu koja radi u eksplozivnim atmosferama, IECEx Scheme; Međunarodnog IEC sistema ocenjivanja kvaliteta elektronskih komponenata, IECQ i u statusu je “partnerske organizacije” u Evropskom komitetu za standardizaciju, CEN.
Na osnovu ovog članstva, međunarodni i evropski standardi, uputstva, preporuke, pravilnici i dr. vlasništvo su Srbije i Crne Gore. Autorsko pravo, tj. pravo intelektualne svojine nad ovim dokumentima polaže Zavod za standardizaciju Srbije i Crne Gore. Standardi se “ne mogu umnožavati” (član 11 Zakona o standardizaciji) radi štampanja, izdavanja, objavljivanja, a u slučaju nepoštovanja “odgovorno lice, preduzeće ili drugo pravno lice kazniće se za prekršaj” (član 50 Zakona o standardizaciji).
Zavod u toku jedne godine prima preko 16 000 radnih dokumenata, oko 4500 standarda i drugih vrsta dokumenata i preko 8 000 standarda drugih zemalja sa kojima postoji uspostavljena razmena. U Informacionom centru Zavoda za standardizaciju mogu se dobiti informacije o dokumentima i dokumenti na uvid.
Zavod za standardizaciju ima potpisane sporazume o bilateralnoj saradnji sa organima/organizacijama za standardizaciju: Republike Makedonije, Slovačke Republike, Ukrajine, Republike Bugarske, Republike Belorusije i Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Republičkim zavodom za standardizaciju, patente mere i dragocene metale Republike Srpske.
Primena standarda podrazumeva princip dobrovoljnosti, ali može biti i obavezna ukoliko se na standarde poziva neki tehnički propis (član 3, Zakon o standardizaciji), kada se na njih poziva neka specifikacija, ili u slučaju kada postanu predmet nekog ugovora i tada važe za ugovorne strane.

ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU
11030 Beograd
Stevana Brakusa 2 (p.fah. 609)
(011) 35 41 260, 35 41 261 (centrala); 2547 293 (informacioni centar) 2547 496 (prodaja standarda); Faks: (011) 35 41 257
E-mail: jus1@jus.org.yu;
Web: www.jus.org.yu

Komentare na nacrt standarda JUS ISO 2789 možete slati na sledeće adrese:

Aleksandra Tendjer, Zavod za standardizaciju, tendjer@jus.org.yu 
Milena Matić, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“,mmatic@unilib.bg.ac.yu 
Gordana Ljubanović, Narodna biblioteka Srbije, gljubanovic@nbs.bg.ac.yu
Vesna Injac, Narodna biblioteka Srbije, injac@nbs.bg.ac.yu
Materijal za javnu raspravu
JUS ISO 2789 PDF

 

Izvor:

http://www.nb.rs/pages/article.php?id=1453

datum preuzimanja 21.06.2014.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišete koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavi se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišete koristeći svoj Facebook nalog. Odjavi se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: