Статут Удружења „Од књиге до душе“

У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр. 51/09), на Оснивачкој скупштини одржаној у Костолцу дана 14.02.2018. године усвојен је 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

ОД КЊИГЕ ДО ДУШЕ

Pečat Udruženja

Члан 1.

Удружење за промоцију културе, традиције и туризма „Од књиге до душе“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе, традиције и туризма.

Удружење се оснива ради остваривања циљева у области очувања и развијања националне традиције и вредности локалне заједнице у сврху промоције културе, традиције и обичаја овога краја кроз туризам и привлачење заинтересованих субјеката за развој и одржање руралних средина.

Циљеви Удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

 • Промоција културе, традиције и локалног туризма
 • Истраживање, заштита и ревитализација националног и нематеријалног културног наслеђа кроз едукације, продукцију и промоцију савременог стваралаштва
 • Подстицање, унапређење и развој аматерског стваралаштва деце, младих и старијих лица у области културе
 • Помоћ младим и старијим особама при учењу нових сазнања и вештина. (подстицање доживнотног учења)
 • Омогућавање и организовање одласка напредних талената на такмичења у земљи и иностранству
 • Подстицање талената у сфери традиционалних уметности
 • Подстицање стваралаштва особа са инвалидитетом у области културе
 • Укључивање националних мањина у културно-едукативне програме у циљу промовисања културе и побољшања квалитета живота
 • Промоција, подстицање и развој културних и естетских вредности
 • Подстицање интеркултурног дијалога и међународне сарадње у области културе
 • Подстицање стварања уметничких дела и других културних творевина
 • Посредовање у издавању монографских и серијских публикација из области културе, образовања, библиотечко-информативне делатности, уметности, историје, археологије, психологије, вере, екологије, заштите здравља, здравог начина живота, старих заната
 • Унапређење квалитета живота деце, младих и старијих лица на подручју локалне заједнице
 • Окупљање млађих и старијих генерација ради заједничког дружења, размене мишљења и искустава
 • Посредовање у путовањима од значаја за културу, историју и веру, повезивање туриста и дестинација, пласирање домаћих туристички производа у земљи и иностранству
 • Промоција старих јела, народних обичаја и рукотворина
 • Хуманитарни рад и организовање израде, продаје и пласмана домаће радиности
 • Повезивање традиционалних вредности, културе и старих заната са савременим технологијама и интернетом
 • Промоција фолклорне фантастике из области књижевности
 • Очување и промоција културе, традиције и обичаја нашег краја кроз туризам и активности везане за туризам
 • Имплементација културних, едукативних и образовних пројеката у циљу побољшања живота и статуса жена
 • Осмишљавање аутентичних, квалитетних и корисних „сувенира“ са еколошким одликама, који ће бити прихваћени од потрошача у земљи и иностранству те тиме допринети унапређењу укупне туристичке понуде
 • Организовање изложби, културних вечери, предавања, трибина и других видова промоција у циљу информисања и дизања културне свести домаће јавности
 • Посвећивање пажње здравствено-едукативним програмима очувања психичког и физичког здравља
 • Организовање туристичких, културних и спортских активности и манифестација
 • Рад на спречавању насиља у породици (превентивно и едукативно деловање)
 • Подстицање донаторства, меценства и спонзорства у култури
 • Укључивање информационих технологија, интернет маркетинга и wеб презентација у све облике туризма. Посебан акценат је на информисању и приближавању података свим туристичким субјектима, који су од круцијалног значаја за опстанак, развој и јачање потенцијала у туризму
 • Сарадња и размена искуства са свим јавним, државним и приватним установама, организацијама, агенцијама и удружењима из региона и шире, чија је делатност везана за културу, очување традиције, едукацију, социјалну заштиту, уметност и туризам.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева, Удружење се бави организовањем предавања, радионица, семинара, стручних скупова, научних истраживања, излета, екскурзија, концерата, изложби, манифестација, књижевних, сценских, мултимедијалних и других програма којима се истражују, проучавају, тумаче, стварају и негују естетске вредности традиционалних уметности и културе у области:

 • истраживања, заштите и ревитализације нематеријалног културног наслеђа
 • сценских уметности
 • музичке уметности
 • књижевног стваралаштва
 • духовне заоставштине
 • народне традиције
 • визуелних уметности
 • кинематографије, дигиталног стваралаштва и мултимедије
 • научно-истраживачких делатности у култури
 • издаваштва
 • туризма

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: Удружење за промоцију културе, традиције и туризма „Од књиге до душе“.

Назив Удружења на енглеском језику је: Society for the Promotion of Culture, Tradition and Tourism „From Book to Soul“.

Скраћени назив Удружења је „Од књиге до душе“.

Седиште Удружења је у Костолцу, ул. Лоле Рибара 4/1.

 

Члан 5.

Удружење има својство правног лица.

 

Члан 6.

Удружење има свој печат.

Печат је округлог облика, са кружно исписаним ћириличним текстом: ОД КЊИГЕ ДО ДУШЕ и заштитним знаком – симболом Удружења унутар круга.

Димензије печата утвђује Скупштина Удружења.

Члан 7.

Делатност Удружењa је 9499 – Делатност осталих организација на бази учлањења.

Своју делатност, Удружење остварује на територији Републике Србије.

Услови, начин учлањивања и престанак чланства

Члан 8.

Чланство се стиче потписивањем приступнице. Новопримљени члан добија чланску карту оверену печатом Удружења. Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Председнику скупштине Удружења.

Малолетно лице са завршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година, из става 1. овог члана, пријаву подноси његов законски заступник.

Почасни члан може да постане свако физичко или правно лице које има заслуге у раду и развоју Удружења, по одлуци Скупштине.

Члан 9.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Председника скупштине.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

 Члан 10.

Члан Удружења има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења
 • бира и буде биран у органе Удружења
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења
 • плаћа чланарину, чију висину и начин плаћања одређује Скупштина
 • обавља друге послове које му повери Скупштина.

Унутрашња организација

Члан 11.

Органи Удружења су Скупштина, Председник скупштине, Потпредседник и Секретар. Функцију заступника врши Председник скупштине.

Члан 12.

Скупштину Удружења чине њени изабрани чланови (највише 12 чланова из Удружења).

Скупштина се редовно састаје најмање једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председника скупштине, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Председнику скупштине у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива Председник Скупштине, писаним обавештењем о месту и времену одржавања седнице и предлогу дневног реда.

Седницом председава Председник скупштине.

Скупштина:

 • доноси план и програм рада
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута
 • усваја друге опште акте Удружења
 • бира и разрешава Председника скупштине
 • бира и разрешава Потпредседника и секретара
 • разматра и усваја Програм рада и Финансијски план Удружења
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Удружења
 • одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству
 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника за тај поступак
 • одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са законом и Статутом.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 13.

Председник скупштине је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Мандат Председника скупштине траје четири године, са могућношћу да по истеку мандата исто лице може поново бити бирано на ову функцију.

Председник скупштине се бира гласањем из реда чланова Скупштине.

Члан 14.

Председник скупштине заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

 

Члан 15.

Председник скупштине:

 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења
 • организује редовно обављање делатности Удружења
 • поверава посебне послове појединим члановима
 • доноси финансијске одлуке
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање
 • одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим Статутом, овлашћени други органи Удружења.
 • бира Потпредседника и Секретара Удружења

Потпредседник и Секретар помажу Председнику у раду Удружења.

Остваривање јавности рада

Члан 16.

Рад Удружења је јаван.

Председник скупштине се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 17.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима са сличним делатностима и циљевима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 18.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, пројеката, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре, предавања, излета, екскурзија и других облика образовања из области културе, традиције и туризма.

Престанак рада удружења

Члан 19.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада

Члан 20.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 22.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на Оснивачкој скупштини Удружења.

 

Posted on 28. februara 2018., in Udruženje "Od knjige do duše". Bookmark the permalink. 3 komentara.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: