Advertisements

Посао библиотекара у Бољевцу

Средња школа „Никола Тесла“ у Бољевцу објавила је конкурс за посао библиотекара за 25% радног времена, на одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.

poslovi

УСЛОВИ:

Поред општих услова за заснивање радног односа у средњој школи, захтева се одговарајуће високо образовање: професор језика и књижевности, односно књижевности и језика смер за библиотекарство, дипломирани библиотекар – информатичар, професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и теорију књижевности, лице које испуњава услове за наставника гимназије или стручне школе, односно стручног сарадника – педагога или психолога, мастер библиотекар информатичар у складу са чланом 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника у гимназији и средњој стручној школи.

Кандидати уз пријаву подносе, у оригиналу или овереној фотокопији: доказ о прописаној стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, уверење надлежних судова да се не води истрага нити је подигнута оптужница из надлежности тих судова, да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о поседовању психофизичке и здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Извор:

Национална служба за запошљавање

Број 692 / 21.09.2016.

Advertisements

Posted on 23. septembra 2016., in Konkursi. Bookmark the permalink. Ostavite komentar.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: