Advertisements

Конкурс за именовање директора у Библиотеци у Руми

На основу члана 35. Закона о култури (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16 – ИСПР.), члана 17. Закона о библиотечко- информационој делатности (“Службени гласник РС“, бр.52/11) и члана 17. Статута Установе Градска библиотека ,,Атанасије Стојковић“ Рума, Управни одбор Установе Градска библиотека ,,Атанасије Стојковић“ Рума дана 29. VII 2016.год. доноси следећу:

ОДЛУКУ о расписивању

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ,,АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ РУМА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

1) Услови које кандидат мора да испуњава:

За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:

– да има високо образовање (под високим образовањем се подразумева звање стечено на студијама II степена – дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије или високо образовање стечено на основним студијама у трајању од четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године);

– да има најмање три година радног искуства у култури.

2) Докази који се прилажу приликом пријаве на јавни конкурс:

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидати подносе:

– предлог програма рада и развоја Установе Градска библиотека ,,Атанасије Стојковић“ Рума, за мандатни период од четири године;

– биографију која мора да садржи елементе који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада, са кратким прегледом остварених резултата у раду;

– оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;

– доказ о радном искуству – оверену фотокопију радне књижице и оверену потврду о радном искуству у култури;

– уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (оригинали или оверене фотокопије);

– уверење надлежног суда о некажњавању, односно да против кандидата није покренута истрага нити да је подигнута оптужница.

3) Рок и начин подношења пријаве:

Крајњи рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана јавног објављивања конкурса.

Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или

лично на адресу: Установа Градска библиотека ,,Атанасије Стојковић“ Рума, Главна 131, Рума.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс неће се разматрати.

4) Подаци о изборном поступку

Управни одбор Библиотеке ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса прегледати приспеле пријаве и обавити разговор са кандидатима о чему ће сачинити записник и извештај који ће заједно са мишљењем о сваком кандидату доставити Скупштини Општине Рума на одлучивање.

Advertisements

Posted on 18. avgusta 2016., in Biblioteka. Bookmark the permalink. Postavite komentar.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: